REGULAMIN
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

I. Uwagi ogólne

 1. Ministranci przychodzą na tyle wcześnie przed Mszą Świętą, aby móc odpowiednio przygotować się do Mszy Świętej (mniej więcej 10 minut).
 2. Ministranci służący przy ołtarzu powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.Strój ministranta powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie złożony.
 3. Jeśli przyniesiony strój nie wygląda estetycznie (np. jest pomięty) to ministrant może być nie dopuszczony do służby przy ołtarzu.
 4. Ministrant jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą. Winien dawać przykład odpowiedniego zachowania w kościele, w szkole oraz w domu rodzinnym.

II. Modlitwa przed i po służeniu

 1. Ministranci są gotowi do wyjścia do ołtarza 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
 2. Nawet gdy nie ma kapłana, ministranci sami odmawiają modlitwę przed służeniem.
 3. Czuwać nad tym powinien najstarszy stażem ministrant.
 4. Po Mszy Świętej ministranci odmawiają modlitwę po służeniu.

III. Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych ministrantów.
 2. Przy większych asystach ksiądz odpowiedzialny za ministrantów lub wskazana przez niego osoba wyznacza funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci przy ołtarzu mają złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wchodzą tylko w razie konieczności.
 6. Kadzidłem mogą się zajmować tylko wyznaczeni ministranci.

IV. Zasady ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 7. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 8. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

V. Nagrody

 1. W ciągu miesiąca odbywa się tzw. „wyścig ministrancki”. Polega on na zdobywaniu punktów za obecność na służeniach i zbiórkach. Biorą w nim udział wszyscy członkowie LSO. Na koniec miesiąca ministranci z najlepszymi wynikami są nagradzani skromnym upominkiem.
 2. Punkty można zdobyć lub stracić wg następującego klucza:
 • Obecność na Mszy Świętej obowiązkowej w niedzielę: +3 pkt
 • Nieobecność na Mszy Świętej obowiązkowej w niedzielę: -6 pkt
 • Obecność na Mszy Świętej obowiązkowej w tygodniu: +2 pkt
 • Nieobecność na Mszy Świętej nieobowiązkowej w tygodniu: -2 pkt
 • Dodatkowa funkcja w czasie Mszy Świętej: +1 pkt
 • Udział w nabożeństwie: +1 pkt
 • Udział w Mszy Świętej nieobowiązkowej: +1 pkt
 • Nieodpowiednie zachowanie na Mszy Świętej: -2 pkt
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zbiórce: -3 pkt

VI. Nieobecności

 1. Nieobecność na dyżurach trzeba usprawiedliwić osobiście lub telefonicznie. Może to zrobić ministrant lub jego rodzic/opiekun.
 2. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki będą mogą zostać podjęte następujące konsekwencje:
  • Rozmowa wychowawcza z księdzem opiekunem;
  • Publiczne ostrzeżenie;
  • Rozmowa z rodzicami;
  • Zawieszenie w funkcji na określony czas;
  • Wydalenie z grona ministrantów.

VII. Przyjęcie kandydatów do grona LSO

Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który:
– Jest ochrzczony;
– Przyjął I Komunię Świętą;
– Chce wypełniać obowiązki ministranta;
– Ma pragnienie służyć przy ołtarzu.